راهنماهای اخلاقی عمومی و اختصاصی

389

راهنمای عمومی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دارای آزمونی انسانی(کدهای 31 گانه)

دانلود


راهنمای اخلاقی کارآزمایی های بالینی

دانلود


راهنمای اخلاقی پژوهش بر گامت و رویان

دانلود


راهنمای اخلاقی پژوهش های ژنتیک پزشکی

دانلود


راهنمای اخلاقی پژوهش با سلول های بنیادی

دانلود


راهنمای اخلاقی پژوهش بر روی عضو و بافت انسانی

دانلود


راهنمای اخلاقی پژوهش بر گروه های آسیب پذیر

دانلود


راهنمای اخلاقی پژوهش بر حیوانات آزمایشگاهی

دانلود


راهنمای اخلاقی پژوهش های علوم پزشکی مرتبط با AIDS/HIV

دانلود


راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی

دانلود