دستورالعمل های کمیته اخلاق

418

دستورالعمل نحوه پذیرش کارآزمایی هاي بالینی در IRCT

دانلود


دستورالعمل اطمینان از درستی اطلاعات رسیده به مرکز ثبت کارآزمایی هاي بالینی ایران (IRCT)

دانلود


دستورالعمل پذیرش (تأیید) کارآزمایی هاي بالینی متقاضی ثبت درمرکز ثبت کارآزمایی هاي بالینی ایران (IRCT)

دانلود


دستورالعمل نحوه به روز رسانی اطلاعات کار آزمایی هاي بالینی ثبت شده در مرکز ثبت کار آزمایی هاي بالینی ایران (IRCT)

دانلود


دستورالعمل نحوه عضویت در مرکز ثبت کارآزمایی هاي بالینی ایران (IRCT)

دانلود


دستورالعمل کلی مراحل ثبت و ورود اطلاعات مربوط به کارآزمایی های بالینی در مرکز ثبت کارآزمایی های بالینی ایران (IRCT)

 

دانلود


 

راهنمای اخلاقی كارآزمايی های بالينی

دانلود


اصول اخلاقی

 

دانلود


دستورالعمل تشکیل، سطح بندی و شرح وظایف کمیته های اخلاق در پژوهش

دانلود


فرایند تاسیس کمیته های اخلاق در پژوهش

دانلود


دستورالعمل تحقیقات مرتبط با فرآورده های گیاهی و سنتی

دانلود