کمیته اخلاق در پژوهش

517
 

                                    اعضای شورای کمیته اخلاق در پژوهش

 جناب آقاي دكتر جواد شاهین فر

جناب آقاي دكتر بهرام بيباك
جناب آقاي دكتر پیمان آل شیخ

جناب اقاي دكتر محمدامین یونسی هروی

جناب آقاي دكتر امیر امانی

جناب آقاي دكتر حسن نامدار احمدآباد

سرکار خانم دکتر فاطمه عروجعلیان

سرکار خانم دکتروحیده معتمد الصنایع

جناب آقاي علیرضا افشاری صفوی

جناب آقاي دكتر عقیل فرزانه

 سرکار خانم دكتر زهرا عاملی

جناب آقاي دكتر حسن سجادی

جناب آقای دکتر علی اسماعیلی

 
از مجموع 2 رأی