مدیر توسعه پژوهش و ارزیابی تحقیقات

435

مدیر توسعه پژوهش و ارزیابی تحقیقات

 

دکتر امید توپچیان

   دکترای تخصصی علوم تغذیه

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

 

کارنامه سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرایی (دانلود CV)

 

پست الکترونیک :

o.toupchian@nkums.ac.ir