کارگاه آموزشی پژوهان

60 ١٢:٤٠ ب.ظ

کارگاه آموزشی پژوهان توسط دو تن از کارشناسان معاونت تحقیقات و فناوری جناب آقای مهندس بخش آبادی، جناب آقای مهندس پوربرات در محل سایت دانشکده پرستاری مورخ 1400/4/8 برگزار گردید.