آیین نامه های شورای پژوهشی

611
آیین نامه ها و فرم ها لینک دانلود

   آيين نامه تشکيل مراکز و پژوهشکده تحقيقاتي

دانلود
   فرم قرارداد طرح پژوهشي دانلود
   فرم قرارداد طرح پژوهشي مشترک بين دانشگاهي دانلود
   فرم قرارداد طرح پژوهشي کميته تحقيقات دانشجويي دانلود
   فرم گزارش پيشرفت کار طرح تحقيقاتي دانلود
    فرم حق تحقيق دانلود
    فرم پرسشنامه نظارت ناظر بر طرح‌هاي تحقيقاتي دانلود
    فرم پرسشنامه طرح تحقيقاتي دانلود
    پرسشنامه ارزيابي طرح‌هاي تحقيقاتي دانلود
    وظايف و حقوق ناظر دانلود
     آيين نامه اجرايي پرداخت پاداش به اعضاي هيأت علمي و غيرهيأت علمي دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دانلود

    اصول اخلاقی تحقیقات پزشکی

دانلود
    چک لیست کار با حیوانات آزمایشگاهی دانلود

    فرم رضايت آگاهانه شرکت در طرح تحقيقاتي 1

دانلود

     فرم رضايت آگاهانه شرکت در طرح تحقيقاتي 2

دانلود

     چارت مراحل تصویب طرح پژوهشی 

دانلود
     فرم رضايت آگاهانه شرکت در طرح تحقيقاتي RCT و بالینی دانلود