بخشنامه ها

467

بخشنامه ثبت کارآزمایی بالینی

دانلود


دستورالعمل نحوه ی اجرای پایان نامه ها

دانلود


لزوم اخذ مجوز اخلاقی برای تحقیقات دانشجویی

دانلود


دستورالعمل نحوه ی استفاده از داده های سلامت

دانلود

 
از مجموع 1 رأی