آیین نامه های کمیته اخلاق

434

راهنمای گردش کار کمیته

دانلود


فرم رضایت آگاهانه شرکت در طرح تحقیقاتی (فرد پژوهش شونده)

دانلود


فرم رضایت آگاهانه شرکت در طرح تحقیقاتی RCT (فرد پژوهش شونده)

 

دانلود


فرم رضايت آگاهانه شرکت در طرح تحقيقاتي (سرپرست خانواده پژوهش شونده)

دانلود


وظایف ناظر طرح های پژوهشی

دانلود


فهرست نشریات معتبر داخلی

 

دانلود


فهرست نشریات نامعتبر خارجی - مهر 1393

 

دانلود


فهرست نشریات نامعتبر خارجی - اسفند 1393

دانلود


فهرست نشریات نامعتبر خارجی - اردیبهشت 1394

دانلود