واحد پژوهان

491
 

                                    کارشناس سامانه پژوهان

enlightenedمهدی بخش آبادی

کارشناسی ارشد فیزیک هسته ای


enlightenedشماره تماس: 05832296769 داخلی 156

ایمیل: Modiriat.pajoheshi@gmail.com


ورود به سامانه پژوهان
از مجموع 1 رأی