شعار سال 1400 سال "تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها"

مشاهده اطلاعات بیشتر

آموزش ها

ارتباط با ما

مدیریت توسعه پژوهش و ارزیابی تحقیقات
خیابان شهریار، معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 05832297182 داخلی 156
کد پستی : 9417694780
پست الکترونیکی : modiriat.pajoheshi@gmail.com